In de havenloods aan de Veilinghaven kwamen donderdag ca. 40 verontruste Dichterswijkers bijeen om zich te laten informeren over de plannen van de gemeente Utrecht om de Van Zijstweg te verbreden tot een 6-baans weg. Initiatiefnemer voor de buurtbijeenkomst is het comité VanZijstweg, zij zijn al 3 jaar met diverse belanghebbenden in gesprek over een acceptabele oplossing, ook voor de wijk.

Het comité licht de voorgeschiedenis over de plannen met de Van Zijstweg kort toe en vertelt waarom er juist nu een buurtbijeenkomst wordt georganiseerd. Nadat het comité in de afgelopen jaren intensief in gesprek is geweest met zowel gemeente, Jaarbeurs als Rabobank lijken in de komende besluitvorming de belangen van de omwonenden volledig het onderspit te gaan delven.

B&W zijn op 3 december 2013 met een definitief voorstel gekomen over de verbreding van de Van Zijstweg. De variant waarvoor nu gekozen wordt (2x1,5-baans) heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid van de wijk. Daarom is het belangrijk dat buurtbewoners nu worden geïnformeerd en van zich laten horen.

Terugblik op het afgelopen jaar

Het afgelopen jaar heeft het comité geparticipeerd in een variantenstudie van de gemeente voor een “2x1” (2 autostroken (2x1) en 2 HOV (bus-) stroken) Van Zijstweg. 

Na een hoopvolle start en een terugkoppeling naar de buurt veranderde de gemeente ineens van koers en ging vanaf eind 2012 volstrekt haar eigen weg met de zgn. “combivariant”, waarin de kernpunten van de bewoners niet meer waren terug te vinden (zie ook deze site onder “Nieuws”: “Inspraak Raadsinformatie-avond 24 september 2013” en de Nieuwsbrief van 20 mei 2013).

In het voorjaar van 2013 zegde het comité na ampele overweging de samenwerking met de gemeente dan ook op.

Huidige stand van zaken

In de gemeenteraad zijn 5 fracties (een meerderheid) voor de 2x1 Van Zijstweg: Groen Links, PvdA, D66, SP en Leefbaar Utrecht. Ook het college staat achter de visie van de buurt. Desalniettemin heeft datzelfde college afgelopen zomer een overeenkomst met de Rabobank getekend waarin zij voor de  Van Zijstweg een verkeerscapaciteit toezegt van 2x2 rijstroken.

De Rabobank heeft dit af weten te dwingen, omdat de bussen vanaf het nieuwe busstation aan de westzijde van CS vanaf 8 december over terrein van de Rabobank moeten rijden.

De gemeenteraad heeft, met haar voorkeur voor 2x1, het college begin oktober gevraagd in de onderhandelingen met de Rabobank alles in te zetten voor een leefbare oplossing voor de Van Zijstweg.

Druk uitoefenen op de politiek 

Het college van B&W stelt de Raad nu voor akkoord te gaan met een “2x1,5” oplossing. Het comité verwacht dat er daardoor op rustige uren veel te hard gereden zal gaan worden. Bovendien betekent deze “oplossing” dat de Hovenierswoning waarschijnlijk gesloopt wordt, de bereikbaarheid van de wijk en de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers een probleem blijven en er nieuwe, bredere bruggen over het Merwedekanaal moeten worden gebouwd.

Waarschijnlijk vergadert de gemeenteraad hierover in januari. Als zij akkoord gaat dat dit plan wordt uitgewerkt staat dàt onze buurt te wachten. 

Het is dus zaak druk uit te oefenen op de politiek om te kiezen voor haar eigen voorkeur: een 2x1 Van Zijstweg.

Overleg met de Rabobank, van het kastje...

Het comité communiceert al geruime tijd met buurman de Rabobank: er zijn inmiddels drie gesprekken geweest en op dit moment is er een email-wisseling. De bank zegt de zorgen van de omwonenden te begrijpen, maar verwijst het comité door naar de gemeente, terwijl de gemeente wijst naar de Rabobank.

Het comité doet een appèl op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de bank (die zij naar eigen zeggen hoog heeft zitten) om het begrip “bereikbaarheid” ruimer te nemen dan alleen “autobereikbaarheid”.

Ten slotte staat het kantoor pal naast het belangrijkste trein- en HOV-station van het land.

De bank is in ieder geval bereid tot het gesprek, de uitkomst ervan staat op dit moment nog niet vast.

Vragen uit de buurt

Hierna worden door de aanwezige buurtgenoten vragen gesteld en opmerkingen gemaakt:

‘Kan ik nog de wijk (Parkhaven) uit via de Veilinghavenkade?’

Antwoord comité: ‘we hebben steeds op bereikbaarheid en oversteekbaarheid gehamerd, maar kregen dan als antwoord dat dit pas in een later stadium aan de orde zou komen. Het is onduidelijk hoe dit in de nieuwste plannen er uit gaan zien.’

‘Zoveel verkeer langs zo’n mooie haven met veel terrassen is belachelijk!’

‘We moeten de pers gaan informeren!’

‘Kunnen we ook de provincie erbij betrekken?’  

‘Een van de aanwezigen namens ‘Kracht van Utrecht’ stelt dat de gemeente gebruik maakt van verouderde verkeers-aannames’.

Na afloop van de vragenronde worden er verschillende mogelijkheden besproken om met de buurt actie te ondernemen tegen deze plannen.  Goede acties kunnen naar verwachting effect hebben, zeker met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 op komst.

Verschillende aanwezigen zijn graag bereid om zich in te zetten voor de buurt en melden zich spontaan. Een volgende bijeenkomst zal waarschijnlijk plaatsvinden in januari 2014.

Benieuwd naar het vervolg? Meld je dan aan op: www.vanzijstweg.nl  !

Je blijft dan via mail op de hoogte over de plannen rond de Van Zijstweg en de acties van de buurt.

Commisiebrief Ontwerp en Bestemmingsplan Van Zijstweg

Ontwerp en Uitgangspunten van Zijstweg